nếu win có cho đổi em nào đô con hơn tí như the rock,cena hay batista .... không Khánh