Có lẽ một vài anh em vẫn còn mù mờ về vấn đề nội dung bài dự thi được trình bày như thế nào
Tạm thời sẽ mượn đỡ một bài Review của đồng chí Highlander trước đây đã từng post và biên dịch lại để anh...