:80:em mới phát minh sáng kiến mới đó là..chụp ngược ,thử thách độ nhãn quan của mỗi ng .:45_2:,trình Custom cỡ thèng trên là em phải bái nó làm sư phụ,mà lính trên thuộc đơn vị nào anh nhỉ>