Đã upload thêm vài em của CalTek. Coi như là đã cập nhật hết. Ngoài BBi và Dragon DML ra, những hàng của công ty Hot Toys, Soldier Story, DAMTOYS, Crazy Dummy, VeryHot, vv đầu đầy đủ.