Comment trực tiếp nhé. Mình sẽ liên lạc nếu giá tốt.